ارایه پوستر همایش

پوستر همایش به عنوان ابزاری برای ارتباطات؛ بیان نمایشی حقایق و ایده ها با استفاده از شکل ها، نمودارها، عکس ها، خلاصه ها و دیگر عناصر تزئینی است. به این ترتیب پوسترهای کنفرانس می توانند چیزی بین متن چاپی و سخنرانی شفاهی باشند. استفاده از پوستر جهت انعکاس نتایج پژوهش، کمک می کند که شرکت