تخفیف برای دانشجویان و ارائه‌کنندگان مقاله

پیرو تصمیمات اتخاذ شده هزینه شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله برای دانشجویان با ۵۰ درصد تخفیف اعمال می گردد.

جدول هزینه ثبت نام کنفرانس برای ارائه کننده مقاله (نویسنده اصلی):

حضوری غیرحضوری
دانشجو ۲۴۰ ۱۵۰
غیردانشجو ۳۵۰ ۲۸۰

مبالغ به هزارتومان

هزینه ثبت نام و حضور در کنفرانس بصورت عادی ۴۸۰ هزارتومان می باشد